آپدیت سایت Ameblo هیون جونگ

https://ameblo.jp/heneciamusic/entry-12413848779.html

(the performance at the Shizuoka Hall of October 20 (1

(the performance at the Shizuoka Hall of October 20 (2