عکسهای باکیفیت مردرکیو برای فن ساین آلبوم "منتظرم باش" هیون در فروشگاه پارکو فوکوکا

(Wait4Me Fansign at Fukuoka 18.11.02 (1

(Wait4Me Fansign at Fukuoka 18.11.02 (2

(Wait4Me Fansign at Fukuoka 18.11.02 (3

(Wait4Me Fansign at Fukuoka 18.11.02 (4