عکس کاور سریال "وقتی زمان متوقف شد" هیون روی شماره 32 مجله ماه نوامبر KBSN

(KBSN Magazine Vol.32 (1

(KBSN Magazine Vol.32 (2

(KBSN Magazine Vol.32 (3