مصاحبه و عکسهای هیون با مجله Kstyle News

http://news.kstyle.com/article.ksn?articleNo=2104516

http://news.kstyle.com/article.ksn?articleNo=2104518

KHJ interview with Kstyle News 18.11.07