آپدیت گالری سایت رسمی هیون با عکسهای تور ژاپنی 2018 اش به نام "دستم رو بگیر"

http://hyun-joong.com/bbs/board.php?bo_table=GALLERY

Gallery Japan Tour 2018 Take my hand