مصاحبه هیون با مجله Weekly Woman در تاریخ 27 نوامبر 2018

(Weekly Woman issue at 27 November 2018 (02

(Weekly Woman issue at 27 November 2018 (03

(Weekly Woman issue at 27 November 2018 (04

(Weekly Woman issue at 27 November 2018 (05

(Weekly Woman issue at 27 November 2018 (06

(Weekly Woman issue at 27 November 2018 (07

(Weekly Woman issue at 27 November 2018 (08