هیون توی مراسم خیریه "فرشته" که بخاطر برنده شدن دخترعمو اش در مسابقات گلف بوده ، شرکت کرده

(KHJ at Donation angel (1

(KHJ at Donation angel (2

(KHJ at Donation angel (3