آپدیت خبر انتشار آهنگ Pure Love هیون در  یک سریال ژاپنی در سایت های هنسیای ژاپن و discovery next

https://henecia.jp/news/detail.php?nid=j+h5/+TwwCg

http://www.discovery-n.co.jp

Henecia JP & discovery next 19.02.08