پیام هیون برای سال نو میلادی 2019 "امید" است

(Hope 19.01.03 (1

(Hope 19.01.03 (2

(Hope 19.01.03 (3