هیون جونگ به فن های سریال "وقتی زمان متوقف شد" در سایت ویکی قول داده بود

اگه توی این سایت سریالش اول بشه عکسهای اختصاصی میفرسته و به قولش هم عمل کرد

https://twitter.com/Viki/status/1092928356188913665

(exclusive photos for the Viki from KHJ (1

(exclusive photos for the Viki from KHJ (2