اینم فنکم همون صحنه ایه که هیون و جین سه یون خاکستر باباشو تو دریا میریزه
بیچاره هیونم انگار نمیتونه خوب بخابه هی خمیازه میکشه انگار هم سرماخورده
چقدر برای این فیلم داره ضجر میکشه


Download  27.5 MB