اینم عکسای درخواستی یکی از بچه ها (اسمش یادم نیست)
روزی که هیون توی جکسال (مطمئن نیستم اینجا جکسال باشه ولی اون موقع شایع شده بود که توی جکساله)
به مشتری ها برای جمع آوری پول به منظور 
کمک برای نجات زمین از آلودگی توی یکی از پروژه های هنگ تن رفته بود و خودش شخصا سرویس داده بودادامه ......خبرش تو روزنامه ها و مجله ها هم پخش شده بود
مطالب مرتبط: