روزنامه بولیویایی El Extra در مورد کی پاپ و هیون مطالبی منتشر کرده و گفته 60 درصد بلیط های کنسرت به فروش رفته

https://www.instagram.com/p/BdDjuG0AMCq/