خبر اجرای کنسرت هیون برای اولین بار در شیلی در یکی از روزنامه های کشور شیلی ، La Hora