خبر اولین اجرای هیون در یکی از روزنامه های کشور شیلی ، Publimetro