فن آرت باحالی از هیون با فنی که در فن ساین بوسان ، لباس عروسی پوشیده بود