خبر کنسرت و فن میتینگ هیز هیون در روزنامه ای در بولیوی