در روزنامه اکسترا صفحه ای مربوط به آهنگهای هیون همراه با پوستر اختصاص داده شده

(EXTRA newspaper 18.02.17 (1

(EXTRA newspaper 18.02.17 (2