آپدیت اف بی و وی.بو رسمی هیون جونگ با عکسهایی از بولیوی

https://www.facebook.com/kimhyunjoong/posts/1504637449592139

(KHJ Official FB 18.02.19 (1

(KHJ Official FB 18.02.19 (2

(KHJ Official FB 18.02.19 (3

https://www.weibo.com/2792518661/G3Pu6oeDU

(KHJ Official Weibo 18.02.19 (1


(KHJ Official Weibo 18.02.19 (2

(KHJ Official Weibo 18.02.19 (3