آپدیت وی.بو و اف بی رسمی هیون جونگ با دو عکس از شیلی

https://www.facebook.com/kimhyunjoong/posts/1506573419398542

(KHJ Official FB 18.02.21 (1

(KHJ Official FB 18.02.21 (2

https://www.weibo.com/2792518661/G4870jolM

(KHJ Official Weibo 18.02.21 (1

(KHJ Official Weibo 18.02.21 (2