عکسهای اچ دی و اچ کیو و فنکم های خروج هیون از فرودگاه جیمپو کره و ورودش به فرودگاه هندای ژاپن

18.03.03 KHJ Departure from Gimpo Airport - hyunjoong860606.ir

Download   11.8 MB

18.03.03 KHJ Arrived at Haneda Airport - hyunjoong860606.ir

Download   10 MB

KHJ at Gimpo Airport Heading to Haneda Airport in Tokyo 18.03.03

Download   4.54 MB