فنپیک ها و عکسهای اچ دی کنسرت توکیو هیون برای تور جهانی هیز 2018 اش

(KHJ World Tour HAZE Tokyo at NHK Hall 2018.03.04 (1

(KHJ World Tour HAZE Tokyo at NHK Hall 2018.03.04 (2

(KHJ World Tour HAZE Tokyo at NHK Hall 2018.03.04 (3