فنکمهای کنسرت توکیو هیون برای تور جهانی هیز 2018 اش

روی عکسها کلیک کنید بهتون لینک دانلود رو میده

HAZE in Tokyo 1st ①HAZE (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ②Break Down (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 1st ③-1 VCR1 (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ④His Habit (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑤BeautyBeauty ⑥Gentleman (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑥Gentleman (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑦Kiss Kiss (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑦Kiss Kiss ⑧U ⑨Do You Like That (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑪Moonlight (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 1st ⑪-1 VCR2 (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 1st ⑫-1 Talk (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑫Words I Want To Say ⑫-1 Talk ⑬Because I'm Stupid (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 1st ⑬-1 Talk (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑭I'm Your Man (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑮Please ⑯Your Story (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 1st ⑯-1 VCR3 (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑰It's Over (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st ⑱Unbreakable (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 1st ⑱-1 VCR4 (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 1st Encore (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo 1st Encore including HJ's selfie vid (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ①HAZE ②Break Down ③Yes I Will (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ②-1 Talk (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ④His Habit ⑤Beauty Beauty (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ⑥-1 Talk (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ⑧U (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ⑨Do You Like That ⑩Lucky Guy (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ⑪Moonlight (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ⑫-1 Talk (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ⑬-1 Talk (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd ⑰-1 Talk (18.03.04) - hyunjoong860606.ir

Haze in Tokyo 2nd Last Talk (18.03.04) - hyunjoong860606.ir