فنکم های کنسرت انکور توکیو هیون در 21 و 22 آپریل برای تور جهانی هیز اش

HAZE in Tokyo Encore Day 1 ~ Ending (18.04.21) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo Encore Day 2 ~ 3.Talk+Yes I Will (18.04.22) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo Encore Day 2 ~ 6. Kiss Kiss (18.04.22) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo Encore Day 2 ~ 7.Talk+Nothing on you  (18.04.22) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo Encore Day 2 ~ 11.Lucky Guy (18.04.22) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo Encore Day 2 ~ 12.Moonlight (18.04.22) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo Encore Day 2 ~ 16.Please (18.04.22) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo Encore Day 2 ~ 20.HEAT (18.04.22) - hyunjoong860606.ir

HAZE in Tokyo Encore Day 2 ~ Ending (18.04.22) - hyunjoong860606.ir