فنپیک های فن ساین آلبوم Take My Hand هیون جونگ در ناگویا

(KHJ TMH HMV Sakae Nagoya 18.06.08 (1

(KHJ TMH HMV Sakae Nagoya 18.06.08 (2

(KHJ TMH HMV Sakae Nagoya 18.06.08 (3

(KHJ TMH HMV Sakae Nagoya 18.06.08 (4

(KHJ TMH HMV Sakae Nagoya 18.06.08 (5