فنپیک ها و عکسهای باکیفیت برنامه هندشیک آلبوم "دستم رو بگیر" هیون در اوساکا

(KHJ TMH Handshake Event at Osaka 18.06.09 (1

(KHJ TMH Handshake Event at Osaka 18.06.09 (2

(KHJ TMH Handshake Event at Osaka 18.06.09 (3