فنکمهای برنامه هندشیک هیون برای آلبوم "دستم رو بگیر" در اوساکا

TMH Handshake Event in Osaka 18.06.09 (1) - hyunjoong860606.ir

TMH Handshake Event in Osaka 18.06.09 (2) - hyunjoong860606.ir

TMH event in Osaka 18.06.09 ~ Last greeting - hyunjoong860606.ir

TMH event in Osaka 18.06.09 ~ Send off - hyunjoong860606.ir