حین گشتن فنکم درخواستی سارا جون اینو هم پیدا کردم فقط قسمت گدا شدن هیونو جدا کردم ازش
آخه خود فنکمی که از هیون با اون کت قرمزش گرفته بودن خیلی داغون بود فن ها هم خیلی جیغ می زدن
و با هیون می خوندن برا همین فقط همون قسمت گدا شدن هیون رو جدا کردم و براتون با کیفیت اچ دی میذارمDownload  67 MB


مطالب مرتبط: