فنکم و فنپیک های ورود هیون به فرودگاه اینچئون کره از تایلند

(KHJ at Incheon arrival from BKK 18.04.09 (1

(KHJ at Incheon arrival from BKK 18.04.09 (2

(KHJ at Incheon arrival from BKK 18.04.09 (3

(KHJ at Incheon arrival from BKK 18.04.09 (4

KHJ departure to KOREA @ BKK airport 18.04.09 - hyunjoong860606.ir