فنپیک های تور فن میتینگ سریال وقتی زمان متوقف شد هیون جونگ

(KHJ 'When Time Stopped' FM Tour 18.08.18 (1

(KHJ 'When Time Stopped' FM Tour 18.08.18 (2

(KHJ 'When Time Stopped' FM Tour 18.08.18 (3